Met Uw steun kan SANO helpen !


datum: 13 november 2013


Beste mensen,
Dit wil ik onder uw aandacht brengen. Het is een goede zaak wat ze doen, met uw steun doen we het samen.

En wij? Wij krijgen ervaring terug!


"Jonge Nederlandse, goed voorbereide artsen willen graag medische zorg leveren in ontwikkelingslanden waar geen of weinig lokale artsen zijn. Lokale contracten zijn ontoereikend om van te leven. Met Uw steun kan SANO hen helpen."


De vraag naar de goed voorbereide Nederlandse tropenarts blijft groot en gelukkig gaan nog steeds jonge artsen enthousiast medische zorg leveren in ontwikkelingslanden. Ze volgen hier een gedegen opleiding ter voorbereiding, waarvan ze de kosten veelal zelf betalen. Het inkomen bij een lokaal contract daar is vaak te beperkt om in dekkende verzekeringen en sociale voorzieningen te voorzien. Met Uw bijdrage kunnen jonge tropenartsen hun medische zorg blijven leveren.

Zo ook Marielle, tropenarts in een algemeen ziekenhuis in Zambia:
"In een perifeer ziekenhuis met 150 bedden word je als arts geacht een alleskunner te zijn. Je primaire taken liggen natuurlijk op het curatieve vlak: van actief ingrijpen in de chirurgie of verloskunde tot werken aan oplossingen in de interne of kindergeneeskunde. Verwijsmogelijkheden zijn beperkt, dus veel moet opgelost worden met gezond medisch verstand en improvisatie. Gelukkig is er 'n collega waarmee ik kan overleggen. We zijn een opleidingsziekenhuis voor community nurses, dus de hele dag neem je de gelegenheid om kennis over te dragen en te delen. Verder ben je nauw betrokken bij de preventie zowel in het ziekenhuis als via de mobile clinics in het gebied rondom het ziekenhuis. Al met al heel boeiend en uitdagend werk! Het is geen "vetpot", maar het werken in de tropen is een rijke ervaring. Dankzij financiŽle steun zoals van de SANO kon ik me goed voorbereiden en kunnen wij hier financieel rondkomen."

SANO, Stichting Artsen Naar Ontwikkelingslanden, is in 1969 opgericht door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde (NVTG). Het doel van de SANO is tweeledig. Ten eerste draagt de SANO bij aan financiering van de tropenopleiding: o.a. betaling van studiedagen tijdens deze opleiding, garantstellling van twee tropencursussen per jaar aan het Tropeninstituut (KIT), vertstrekking van renteloze leningen voor master (MSc) opleidingen. Ten tweede draagt SANO bij aan het standaardpakket sociale verzekeringen. Door het teruglopen van andere financiŽle mogelijkheden wordt in toenemende mate door toekomstige tropenartsen een beroep gedaan op een financiŽle tegemoetkoming van SANO.

Velen van U hebben in de afgelopen jaren de SANO financieel gesteund. Wij hopen ook voor dit jaar op Uw bijdrage die U kunt overmaken op rekening NL77INGB0001975494 t.n.v. SANO. Uw donatie draagt bij aan de continuÔteit van de medische zorg in de armste landen en draagt tevens bij aan het behoud van tropische geneeskunde in ons land.


Met vriendelijke groet,

Co Gadellaa, Apotheekhoudend Huisarts