Missie / Visie en Strategie: Apotheek Huisarts Nagele.Inleiding


Nederlanders die op het platteland in de kleinere dorpen en woonkernen wonen zullen altijd gebaat blijven bij medische en farmaceutische zorg op korte afstand. In verband met de leefbaarheid in deze dorpen is een huisarts en een apotheekvoorziening van existentiŽle belang voor deze inwoners. Dit belang wordt erkent door de wetgever middels deze huisartsen een speciale vergunning te verlenen opdat zij een apotheek mogen voeren.
De kwaliteit van de zorg op het platteland valt of staat echter met de bereidwilligheid van deze huisartsen zich daar te willen vestigen, tegen de trend in: iedereen trekt namelijk naar de steden.
De omvang van de praktijk is in vergelijking met de gemiddelde huisartsenpraktijk en stadsapotheek in verhouding klein te noemen en heeft door de ontvolking en door veroudering de neiging nog verder kleiner te worden.
Om aantrekkelijk te zijn en te blijven is het daarom des te meer van belang dat de praktijk rendabel is en blijft.
De extra inkomsten uit het voeren van een apotheek en de integratie van de apotheek in de huisartsenpraktijk waardoor kostenbesparing wordt bewerkstelligd, maken het financieel aantrekkelijk voor een huisarts zich desalniettemin te vestigen op het platteland. Deze marge begint echter wel serieus krap te worden.
Deze integratie, ťťn op ťťn, en de organisatie-klťinheid van de plattelands-huisarts-apotheek- eenheid zorgt tevens voor een totaal andere dynamiek dan in de stad tussen de verschillende huisartsen en verschillende en grotere stadsapotheken. Deze schaal maakt de uitoefening van het vak voor sommige huisartsen aantrekkelijker: breder, overzichtelijker, persoonlijke continuÔteit, meer verbondenheid.

Daar moeten we het van hebben.

Apotheek Huisarts Nagele is dan ook een huisartsenpraktijk en apotheek te samen ineen. Het verzorgingsgebied is Nagele, Tollebeek en omstreken met een maximum van 15 minuten reistijd.
De apotheekhoudende huisartsenpraktijk Apotheek Huisarts Nagele te Nagele wil continue kwalitatief hoogwaardige geneeskundige en farmaceutische zorg verlenen aan de bij hen ingeschreven patiťnten.
Onder kwaliteit van (medische en farmaceutische) zorgverlening verstaan wij het op autonome, zorgvuldige, vakbekwame en patiŽnt vriendelijke wijze behandelen van patiŽnten en verstrekken van geneesmiddelen en informatie, met inachtneming van de (wettelijke) regels van veilig werken, vertrouwelijkheid en privacy naar alle betrokkenen.
De reikwijdte van de beoordeling van het apotheekdeel van de praktijk betreft het borgen van zorgvuldigheid, vakbekwaamheid en patiŽntvriendelijkheid in het proces van farmaceutische pati√ęntenzorg in de apotheekhoudende huisartsenpraktijk. De reikwijdte van de beoordeling van het medische deel van de praktijk betreft het leveren van huisartsengeneeskundige zorg aan patiŽnten.
Deze levering gebeurt autonoom op basis van de, beschikbare, wetenschappelijke kennis en kunde. De richtlijnen van de beroepsgroep zijn in deze richtinggevend. Er wordt minimaal 40 uur per jaar nageschoold en literatuur als NTvG en H&W gelezen.
Ons beleid is erop gericht om deze kwaliteit in de praktijk te borgen en steeds verder te verbeteren, c.q. te behouden. Ook is ons beleid erop gericht om onze blinde vlekken zichtbaar te krijgen. Ten behoeve daarvan hebben wij een kwaliteitssysteem ingericht dat door DEKRA is gecertificeerd. De praktijk voldoet aan de ISO 9001:2015 norm en de LHV-2014 norm voor apotheekhoudende huisartsenpraktijken.
Jaarlijks wordt een jaarplan opgesteld waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid van afgelopen jaar en plannen voor het komende jaar kenbaar worden gemaakt. Dit jaarplan is onderdeel van de Praktijkmonitor (eQuse) en is beschikbaar voor auditoren van DEKRA en eventuele andere geÔnteresseerden.
De voortgang van het beleid wordt periodiek geŽvalueerd en waar nodig bijgesteld. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de managementinformatie uit de Praktijkmonitor (digitaal kwaliteitssysteem) en informatie van derden (overheid, zorgverzekeraars, patiŽntenorganisaties, etc.).

De arts is BIG geregistreerd en heeft een speciale vergunning waardoor de praktijk een apotheek heeft en de apotheek een huisartspraktijk heeft.

Er is meer.
Naast de hierboven genoemde meetbare dimensies over kwaliteit zijn er ook niet meetbare dimensies die voor de kwaliteit in het zorgproces belangrijk zijn, c.q. het belangrijkst: de menselijkheid. Het elkaar kťnnen in alle facetten.
Door de kleinte van de organisatie en de integratie van de apotheek en de huisartspraktijk weet de arts en het team zo altijd wat er in de apotheek gebeurt en andersom. Deze uitwisseling van gegevens is veel meer dan de wettelijk verplichte uitwisseling zoals in de stad gebeurt.
Door de kleinte van de praktijk is het een (ouderwetse) solo-praktijk: er is ťťn huisarts, dokter Gadellaa. De huisarts woont ook in het dorp en doet met het sociale leven mee. Ook buiten het werk kom je elkaar tegen, b.v. op het voetbalveld, als √≥nderdeel van een gemeenschap. Dit geeft een extra dimensie niet meetbaar is en die wel ervaren wordt. Door de kleinte van de praktijk is er een klein en vertrouwd team, dus ‚ÄėJe weet wie tegenover je zit.' En andersom.
Dit persoonlijke contact is ťťn belangrijk kenmerk van de praktijk.

De praktijk is ook een maatschappelijk verantwoorde onderneming.
- Er is geen winstbejag als ondernemingsdoel.
- Het gaat om de zorg voor de patiŽnt.
- Het gebouw is zelfvoorzienend, CO2 neutraal oftewel er worden al lang geen fossiele brandstoffen meer gebruikt.

Missie: Waar staat de praktijk voor?
Visie: Waar gaat de praktijk voor?
Strategie: Hoe wordt de missie en visie praktijk?Missie: Waar staat de praktijk voor?


Een missie is tijdloos en is op elk moment concreet toe te passen.
Een missie staat niet voortdurend ter discussie.
Een missie geeft antwoord op de vraag: Waarom doen wij wat we doen?
De inwoners van de periferie van de Noordoostpolder heeft behoefte aan een eerste aanspreekpunt voor gezondheidszorg en medicijnuitgifte dicht bij huis, in de perifere dorpen.
Een gezondheidszorg waarbij het eerste bedrijfsdoel is gedrevenheid om zijn kennis en kunde in te zetten ten voordele van de patiŽnt.
Een klein bedrijf is kwetsbaar.
Deze vorm van zorg borgen voor de toekomst.


Visie: Waar gaat de praktijk voor?


Een visie is een consistente blik op de toekomst en geeft de gewenste situatie aan.

     Een pleister plakken kan iedereen.
     Het gaat om de kus die er achter aan komt!

Lokale gezondheidszorg met geÔntegreerde huisarts en apotheek- c.q. medicatievoorzienings- zorg dicht bij de patiŽnt, in de perifere dorpen van de Noordoostpolder en centraal in de huisartsenpost te Emmeloord tijdens de avond, nacht, weekenden en feestdagen.
Het verzorgingsgebied van Apotheek Huisarts Nagele in de Noordoostpolder is Nagele, Tollebeek en omstreken tot maximaal 15 minuten van de praktijk.
Dit doet we al sinds 1957.
Deze zorg in de periferie in de NOP in stand houden.
Een gezondheidszorg waarbij het eerste bedrijfsdoel de gedrevenheid is onze kennis en kunde in te zetten ten voordele van de patiŽnt. Er is daarbij een verschil tussen cliŽnt en patiŽnt. Een cliŽnt is iemand die betaalt en bepaalt, waar geldt voor wat hoort wat. De kennis wordt ingezet ten voordele van jezelf. Daar is eigen winstbejag de drijfveer. Een patiŽnt is iemand die in een afhankelijke positie zit en niet kan bepalen. In het woord patiŽnt zit het woord patience, geduld. Daar geldt dat de kennis en de kunde wordt ingezet ten voordele van de ander. Daar is andermans winstbejag/voordeel de drijfveer.
De eed van Hippocates en de 8 KiND-dimensies vormen hierbij de kernwaarden van de huisartspraktijk en apotheek.
Voor de eed, althans de moderne verwoording, kunt u het volgende raadplegen:
KNMG-publicatie Nederlandse artseneed, inclusief Eed van Hippocrates / Verklaring van GenŤve

Voor de 8 KiND-dimensies verwijzen we naar onze eigen website.
Geneeskunst is een roeping. Genezen betekent het creŽren van een situatie met geen- nee-s: Genezen is de nee weg nemen bij een patiŽnt. De nee moet een ja worden om verder te kunnen. Dit verder kunnen is in een context van totaliteit, holistisch, binnen de context van de patiŽnt en diens omgeving.
Autonoom vertrekkend vanuit deze kernwaarden met een eigen gezicht.
Elke patiŽnt is ons persoonlijk een zorg in een holistische context. Dit betekent niet dat ik zomaar lever wat de patiŽnt verlangt. Een moeder geeft ook niet altijd wat het kind wil en vraagt. Wel geeft zij altijd zorg. En deze zorg staat in de context van het gehele gezin.
De richtlijnen van de beroepsgroep zijn in deze richtinggevend.
Ons beleid is erop gericht om deze kwaliteit in de praktijk te borgen en zo nodig steeds verder te verbeteren. Hierbij proberen we steeds de algemeen geldende, cultuur en tijdsgewricht onafhankelijke existenti√ęle dimensies in het oog te houden.
Een goede financiŽle voorwaarde cre√ęren om deze kwalitatief hoogstaande zorg te leveren.
Mensen leren we hun problemen op te lossen door ze zelfstandigheid terug te geven.
We willen mensen zelfstandig maken met behulp van de KiND-methode.
Respect voor leven en de natuur.
Goede werkplek voor de werknemers. Dat wil zeggen: marktconform inkomsten, ergometrisch goede werkplek, veilige werkplek. Gemiddeld een lage werkdruk.


Strategie: Hoe wordt de missie en visie praktijk?


Een strategie vertelt hoe je die gewenste situatie in de praktijk gaat bereiken, hoe je dat gaat doen.

Dit doen we door:
Onszelf blijvend te richten op de uitgangs- en doel-punten van de visie: Onafhankelijk ons werk doen waarvoor we zijn opgeleid en waar ons hart ligt en wat de primaire organisatiedoel van de praktijk is: onze kennis ter beschikking stellen en zo te zorgen voor mensen die een beroep op ons doen, onze patiŽnten.
Het aanbieden van huisartsgeneeskunde en apotheekvoorziening zoals minimaal +geformuleerd door de LHV-apotheekhoudende/NHG.
Dit laagdrempelig met een inloop en richttijd-afspraak-spreekuren met thuisvisites.
Wat zich vandaag aanbied wordt in principe vandaag afgehandeld.
De omstandigheden creŽren waarin we optimaal zorg kunnen bieden.
Mean en lean: efficiŽnt en effectief.
We werken al in een kleine stand-alone organisaties op locatie met korte lijnen en zonder overhead. Dit geeft een unieke dynamiek met menselijke maten. Je weet wie tegenover je zit.
Een open en veilige structuur bieden: zij maken geen fouten, wij zijn er alleen nog niet en we werken straf door tot we wel ons doel bereikt hebben. Zo kunnen we werkelijk communiceren waarbij sociaal vaardig zijn authentiek is.
We zijn werkelijk in staat onderscheid te maken tussen mensen die 'Ja zeggen' (vriend-lijk) en 'Ja doen' (vriend-schap).
Je kunt jezelf zijn, in elke omstandigheid, zonder dat het energie kost. En de anderen vullen aan, ieder met zijn specifieke sterke kanten. Zo vormen we een team.
Onszelf regelmatig toetsen: Zijn we nog op koers?
Onze blinde vlekken toetsen we met het kwaliteitssysteem van DEKRA en de SMARTi-toetsing: Zijn we Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden en Inspirerend?
De werkdruk laag houden.
Velen hebben een horloge, wij hebben en maken tijd.
Zelfbewust zijn.
Zelfvertrouwen te hebben.
Plezier in het werk en plezier buiten het werk. Evenwicht in werk en privť.
Vertrouwen .....
Naast de apotheekhoudende huisartspraktijk gaan wij nog een aandachtsgebied aanbieden aan andere praktijken: gedragswetenschap, hoe mensen tot keuzes en gedrag komen. Het toepassen van de op deze wetenschap gebaseerde zelf ontwikkelde en beproefde methode (KiND-Do) betekent dat we op een uiterst effici√ęnte en effectieve manier de pati√ęnten leren zelf het verschil te maken in elke situatie. De pati√ęnt leert een eenvoudige methode van oplossen.
Meer informatie is te vinden op de website www.kindmethode.nl.
Hiervoor is bij de regiotafel voor innovatie van de regio Zwolle, Vechtdal en Flevoland een project ingediend. Zij hebben ons project geaccepteerd. Dit jaar gaat dat uitgevoerd worden. De doelstelling is 100 patiŽnten te behandelen. De resultaten willen we publiceren.
Verder:
Dit jaar gaan we onderzoeken of het mogelijk is om de handen in een te slaan door fusie van de huisartsenpraktijken te Creil en Nagele. De huisarts aldaar heeft aangegeven te willen stoppen.
Door onze krachten te bundelen behouden we het goede en verbeteren we waar mogelijk door samenwerking en ondersteuning. Met de fusie verstevigen we de zorgketen in het buitengebied, kunnen we efficiŽnter onze werkprocessen vormgeven en borgen we onze kwaliteit en zorgcontinuÔteit.
Binnen onze organisatie geven wij de samenwerking verder vorm door onze ondersteunende diensten met elkaar te combineren. Dit geeft efficiŽntie in de ondersteuning waardoor de artsen en het team zich kunnen concentreren op datgene waarvoor ze zijn opgeleid: zorg met hart en ziel.
Beide praktijken blijven bestaan, voor onze patiŽnten verandert er weinig of niets. Zij blijven de persoonlijke zorg krijgen van de vertrouwde professional, thuis of op de eigen praktijk.
We gaan op zoek naar personele invulling en de huisarts van Nagele, dr. Gadellaa wordt consultant-coach voor de artsen in Creil.
Geleidelijk worden de huisartsen ingeleid in het zelfstandig voeren, in gemeenschap, van een apotheekhoudende praktijk.
Aan alle medewerkers leren we KiND-Do. Mocht de fusie lukken dan gaan we onderzoeken of een nieuwe eigendomsstructuur met een nieuw te ontwerpen besturingsstructuur op basis van de triaspolitica-filosofie mogelijk is. Trias politica in de vorm van: Geneeskundigen (wetmakende macht) /financiŽn- accountant (controle macht)/uitvoerenden macht en de eigenaar: lange termijnvisie.
Mocht dit bevallen dan wordt een verdere uitbreiding van de structuur door overname/samenwerking te zoeken met nog meer huisartsenpraktijken. Hierbij wordt een natuurlijke groeistrategie gevolgd.
Deze strategie blijven uitdragen, dit is onze marketing.
Zo zien patiŽnten hoe wij in het leven staan, hoe wij werken en wat zij mogen verwachten als ze onze hulp vragen.